Tietoa palvelusta

Päivitetty 2.3.2022

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Tämän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUS, (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”) tuottaman Koronarokotusaika-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun tunnistautuva henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjää suositellaan tutustumaan näihin ehtoihin ennen Palvelun käyttöönottamista.

2. Käyttöehtojen hyväksyminen ja palveluun tunnistautuminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot tunnistautuessaan Palveluun. Kuka tahansa voi tunnistautua Palveluun huomioiden palvelun käyttöönoton vaiheistuksen ja eri vaiheissa painotettavat kansalaisryhmät (sote-ammattilainen, koronaviruksen riskiryhmään kuuluva, muu kansalainen). Palvelu on henkilökohtainen, vaikkakin käyttäjä voi varata palvelun kautta myöhemmissä vaiheissa (muu kansalainen) ajan koronarokotukseen henkilöille, joilta on saanut valtuutuksen puolesta asiointiin.

Käyttäjä tunnistautuu palveluun Suomi.fi-palvelun kautta omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellansa. Lisätietoa Suomi.fi-tunnistautumisesta löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta.

3. Oikeus palvelun käyttöön

Palvelu on tarkoitettu Uudenmaan alueen asukkaille ja Uudenmaan alueella työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Käyttöoikeuden Palveluun saavat vuorollansa eri rokotusvaiheisiin kuuluvat ryhmät. Varmista meneillään oleva vaihe osoitteesta https://www.koronarokotusaika.fi. Palvelu on tarkoitettu vain yli 16-vuotiaiden käytettäväksi.

Palvelun käyttö on veloituksetonta. Mikäli Käyttäjä varaa ajan koronarokotukseen Palvelun osoittamista rokotuspisteistä, on rokotustoimenpide Käyttäjälle veloituksetonta.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun näiden käyttöehtojen mukaisesta oikeasta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palvelun tuottajalle välittömästi, mikäli tämä epäilee, että Palvelua käytetään hänen puolestaan vastoin hänen valtuutustaan tai muuta määräystään tai muutoin vastoin näitä käyttöehtoja.

4. Palvelun tarkoitus ja sen käyttö

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän informointiin, ohjeistamiseen ja koronarokotuksen ajanvaraukseen siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa COVID-19-pandemiaan liittyen sekä tietoja Suomen viranomaisten ohjeista sekä alueellisista rokotuspisteistä.

Palvelun tuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun avulla Käyttäjä voi varata ajan (huomaa, että aikoja tarvitaan aina kaksi) koronarokotukseen oman kotikuntansa tai työnantajaorganisaation kotipaikan rokotuspisteeseen. Palvelu lähettää Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon vahvistuksen ajanvarauksesta sekä muistutuksen ajanvarauksen lähestyessä.

Palvelun tarkoituksena on keskittää koronarokotusten itsepalveluajanvaraus suhteessa rokotuspisteiden sijaintiin sekä saatavilla olevien rokotteiden määrään. Itse rokotuksesta ja siihen liittyvistä toimista vastaa Käyttäjän oma kotikunta.

Palvelua käyttäessään Käyttäjä tulee informoiduksi Palvelun keräämien tietojen tarkoituksenmukaisuudesta, tietojen käytöstä sekä niiden tallentamisesta. Koronarokotusajanvarauksen yhteydessä Käyttäjä täyttää esitietolomakkeen ja tiedot tallentuvat COVID-19 tietokantaan, joka on Uudenmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen Tartuntatautilain (1227/2016) mukainen erillisrekisteri. Mikäli Käyttäjä altistuu koronavirukselle, rokotustiedosta on hyötyä tartuntatautiasiantuntijoiden tekemässä jäljitystyössä. Palvelusta ei siirretä automaattisesti tietoja muihin rekistereihin, kuten esimerkiksi sairaanhoitopiirien tai kuntien potilasrekisteriin tai kolmansien osapuolten rekistereihin, vaan rokotuspisteessä kirjataan manuaalisesti rokotustiedot kunkin kunnan käyttämään potilastietojärjestelmään.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa ja lisäämiensä tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan Palvelun tuottajalle välittömästi havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

5. Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Palvelussa välitetään pandemiaan liittyvää tarkoituksenomaista tietoa ja ohjataan Suomen viranomaisten verkkosivuille. Palvelun tuottaja ei vastaa näiden kolmansien osapuolten palvelusisällöistä, mutta pyrkii varmistamaan tiedon oikeellisuuden.

Käyttäjän varatessa koronarokotusajan, Palvelu välittää Käyttäjän nimen ja henkilötunnuksen näytteenottopisteessä toimivalle terveydenhuoltoalan ammattilaiselle, joka työskentelee Uudenmaan alueen kunnan tai erikoissairaanhoidon terveydenhuollon yksikössä, tai muussa sopimussuhteisessa kunnan alihankkijan yksikössä.

Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolin palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta HUS ei ole tällöin sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta.

6. Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Palveluun tallennetaan Käyttäjän nimenomaisella suostumuksella arkaluonteisia henkilötietoja Käyttäjästä. Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen mahdollistaa ja Palvelussa toteutettava koronarokotuksen ajanvaraus edellyttää.

Palvelussa olevat tiedot näkyvät vain Käyttäjälle itselleen sekä rajatuin osin kussakin rokotuspisteessä rokotteen antavalle terveydenhuoltoalan henkilöstölle sekä Käyttäjän oleskelu- tai kotikunnan Tartuntatautiyksikön ammattilaiselle, mikäli Käyttäjä altistuu koronavirukselle.

Palvelun tuottaja toimii Palvelun henkilötietojen käsittelijänä. HUS-alueen kunnat ja muut palvelun käyttöönottaneet suomalaiset terveydenhuollon toimintayksiköt toimivat koronarokotusajanvarausten käsittelijöinä rokotuspisteissä sekä rekisterinpitäjinä omien kansalaistensa/työntekijöittensä osalta.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja Internet-sivuilla on omat henkilötietojen suojausperiaatteet. Palvelun tuottaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai palveluiden toiminnasta.

7. Palvelussa käytettävät evästeet

Palvelussa ei käytetä evästeitä.

8. Palvelun immateriaalioikeudet

Palvelun tuottajalla tai kolmannella osapuolella on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin. Käyttäjä saa tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavaramerkkejä ei saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palvelun tuottajan antamaa kirjallista lupaa.

9. Vastuunrajoitus

Palvelun tuottaja toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Palvelun tuottaja ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palvelun tuottaja ei anna takuuta Palvelun saatavuudesta tai virheettömyydestä. Palvelun tuottaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva internetyhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun tuottajan vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen. Palvelun tuottaja tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä.

Palvelun tuottaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä tai häiriötilanteista Palvelun etusivulla, omilla verkkosivuillaan sekä Palvelua käyttävien viranomaistahojen, kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilla.

10. Palvelun peruuttaminen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun kautta varattu aika ajanvarauksen vahvistusviestissä ilmoitetun käytännön mukaisesti ottamalla yhteyttä oman kotikuntansa terveydenhuollon yksikköön. Palvelun käyttäjätietoja ei ole mahdollista poistaa, mikäli Käyttäjä on varannut näytteenottoajan, vaan tietojen säilyttäminen Käyttäjän asiointi- tai oleskelukunnan potilasrekisterissä perustuu Suomen lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki 1326/2010).

Palvelun tuottajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Palvelun tuottajalle, Käyttäjälle tai kolmannelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja.

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.