Information om tjänsten

Datum 2.3.2022

1. Tillämpning av användarvillkoren

Användning av denna Coronavaccinationstid-tjänst (senare “tjänsten”) som tillhandahålls av Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt, HUS (senare “tjänsteleverantören”) kräver att den person som identifierar sig hos tjänsten (“användaren”) accepterar och samtycker till att följa dessa villkor. Användaren rekommenderas att bekanta sig med dessa villkor före Tjänsten tas i bruk.

2. Godkännande av användarvillkoren och identifiering hos tjänsten

Användaren godkänner dessa användarvillkor genom att identifiera sig hos Tjänsten. Vem som helst kan identifiera sig hos Tjänsten, med hänsyn till de olika faserna och de medborgargrupper som tillhör dessa faser (social- och hälsovårdspersonal, personer som tillhör riskgrupp, övriga medborgare). Tjänsten är personlig även om användaren i en senare fas (övriga medborgare) kan använda tjänsten för att med fullmakt boka vaccinationstid åt andra personer.

Användaren identifierar sig hos tjänsten via Suomi.fi med sina egna bankkoder eller med mobilcertifikat. Mer information om Suomi.fi-identifiering hittar du på adressen https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation.

3. Rätt att använda tjänsten

Tjänsten är till för invånare i Nylandsregionen och personer som arbetar i Nyland inom social- och hälsovård. Användarrättigheterna till Tjänsten delas ut gruppvis enligt de olika vaccinationsfaserna. Du kan kontrollera pågående fas på https://www.coronavaccinationstid.fi. Du måste vara över 16 år för att använda Tjänsten.

Tjänsten är kostnadsfri. Om Användaren bokar en vaccinationstid till något av de vaccinationsställen som finns med i Tjänsten är vaccinationen kostnadsfri för Användaren.

Användaren ansvarar alltid själv för att Tjänsten används rätt och i enlighet med användarvillkoren. Användaren bör omedelbart meddela Tjänsteleverantören om denne misstänker att någon utan fullmakt eller tillåtelse använder Tjänsten i dennes namn eller på något annat sätt som inte är i enlighet med dessa användarvillkor.

4. Syfte med och användning av Tjänsten

Syftet med Tjänsten är att informera och handleda Användaren och för bokning av vaccinationstid, i den omfattning som det är möjligt inom ramen av Tjänsten. Tjänsten innehåller användbar information som är riktad till Användaren gällande COVID-19-pandemin, samt information om instruktioner från de finska myndigheterna och regionala vaccinationsställen.

Tjänsteleverantören har ensamrätt att bestämma i vilken omfattning och med vilket innehåll Tjänsten erbjuds till Användaren. Med hjälp av Tjänsten kan Användaren boka en tid (observera att det alltid krävs två tider) till vaccination på ett vaccinationsställe i den egna eller arbetsgivarens hemort. En bekräftelse skickas från Tjänsten till den e-postadress eller det telefonnummer som Användaren har angivit vid tidsbokningen, samt en påminnelse när tiden närmar sig.

Syftet med Tjänsten är att samla självbetjäningsbokningen av vaccinationstider i relation till vaccinationsställen och den tillgängliga mängden vaccin. Användarens hemkommun ansvarar för själva vaccinationen.

När Användaren använder Tjänsten får denne information om syftet med de uppgifter Tjänsten samlar in, hur de används och lagras. I samband med bokning av coronavaccinationstid fyller Användaren i sin sjukdomshistoria och dessa uppgifter sparas i COVID-19 databasen som är ett separat gemensamt register för kommunerna i Nyland enligt Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Om Användaren skulle utsättas för coronaviruset, är det till nytta för smittskyddsexpertena som sköter spårningsarbetet att veta om Användaren har fått vaccinet. Inga uppgifter överförs automatiskt från Tjänsten till andra register, så som patientregister i sjukvårdsdistrikt eller kommuner eller till tredje parts register. All information matas in manuellt vid respektive vaccinationsställe i varje kommuns egna patientuppgiftssystem.

Användaren ansvarar för att uppgifterna som denne angivit i Tjänsten är korrekt och binder sig till att omedelbart meddela Tjänsteleverantören om något i dessa uppgifter är fel eller saknas.

5. Tjänstens innehåll och tjänster från tredje part

Tjänsten kan tillhandahålla information om tjänster från tredje part eller länkar till tjänster från tredje part. Tjänsten tillhandahåller relevant information om pandemin och hänvisar till de finska myndigheternas webbplatser. Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehållet hos dessa tredje parter, men strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt.

När Användaren bokar en vaccinationstid förmedlar Tjänsten Användarens namn och personnummer till personalen på vaccinationsstället som arbetar på en enhet i Nylands kommun eller en specialsjukvårdsenhet eller på en annan kontrakterad enhet hos kommunens underleverantör.

Användaren kan använda tjänster från tredje parter via Tjänstens länkar eller på annat sätt via Tjänsten, men då är inte HUS en avtalspartner eller på annat sätt ansvarig för den information som förmedlats mellan Användare och tredje part.

6. Användning av personuppgifter och annan information

Känsliga personuppgifter som lagras i Tjänsten sker på uttryckligt godkännande av Användaren. Användaren kan själv skriva den information i Tjänsten som denne själv vill i den omfattning som det är möjligt i Tjänsten och med hänsyn till det som krävs för att kunna boka vaccinationstid.

Den information som lagras i Tjänsten är tillgänglig bara för Användaren själv och i begränsad omfattning till den personal som arbetar på vaccinationsstället där vaccinet ges, samt om Användaren utsätts för coronaviruset, för smittskyddspersonalen på Användarens vistelse- eller hemort. 

Personuppgiftsbiträde för Tjänsten är Tjänsteleverantören. Kommunerna i HUS-området och andra finländska verksamhetsenheter inom hälsovård hanterar vaccinationstidbokningarna på vaccinationsställen och agerar personuppgiftsansvariga för sina egna invånare/sin egen personal.

Tjänster för tredje part och webbplatser har egna dataskyddsprinciper. Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionaliteten på tredje parts webbplatser.

7. Kakor som används i tjänsten

I tjänsten används inte kakor.

8. Tjänstens immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören eller en tredje part har immateriella rättigheter till allt innehåll i, utseende för och material som tillhandahålls av Tjänsten. Användaren får skriva ut och spara material från eller via Tjänsten för privat bruk. Om Tjänstens material används i enlighet med upphovsrättslagen (404/1961) ska källan alltid nämnas. Varumärken i Tjänsten får inte kopieras, publiceras eller distribueras vidare utan skriftligt tillstånd från Tjänsteleverantören.

9. Ansvarsfriskrivning

Tjänsteleverantören levererar Tjänsten efter principen ”som den är” och ”som den finns tillgänglig”. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten kan användas utan avbrott och utan fel. Tjänsteleverantören lämnar inga garantier för Tjänstens tillgänglighet och korrekthet. Tjänsteleverantören ansvarar inte för det innehåll som Användaren har tillgång till i Tjänsten eller hos en tredje part eller eventuella fel, brister eller förseningar i informationen.

Användaren ansvarar själv för en fungerande internetuppkoppling och tillräcklig teknisk kapacitet och program för att använda Tjänsten. Användaren ansvarar också för säkerheten och funktionaliteten i de enheter och program denne använder.

Tjänsteleverantörens ansvar är högst i enlighet med de obligatoriska bestämmelserna i finsk lagstiftning. Tjänsteleverantören eller Användaren ansvarar inte för eventuell skada som uppstår av en ovanlig eller oförutsebar orsak utom parternas kontroll vilket leder till någon skyldighet inte kan uppfyllas.

Tjänsteleverantören kan meddela om ett oöverkomligt hinder eller störningar på Tjänstens hemsida, egna hemsidor och på hemsidorna hos de myndigheter, kommuner och sjukvårdsdistrikt som använder tjänsten.

10. Avboka tid

Användaren har rätt att avboka en tid som bokats via Tjänsten genom att följa de anvisningar som skickats med i bekräftelsemeddelandet och kontakta hälsovårdsenheten i dennes kommun. Det är inte möjligt att radera användaruppgifterna i Tjänsten om Användaren har bokat en vaccinationstid, utan lagringen av uppgifterna i Användarens vistelse- eller hemorts patientregister grundar sig på finsk lag (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010).

Tjänsteleverantören har rätt att på grundad anledning avsluta Användarens användarkonto i Tjänsten om användningen av Tjänsten leder till skada för Tjänsteleverantören, Användaren eller en tredje part eller på annat sätt strider mot dessa användarvillkor.

11. Tillämplig lag och jurisdiktion

För detta avtal tillämpas Finlands lag. De tvister som orsakas på grund av dessa användarvillkor ska i första hand lösas i förhandlingar parterna emellan. Om man inte når en överenskommelse kan tvisten behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i den tingsrätt i en ort i Finland där Användaren har sin hemvist eller är fast bosatt.