Information om tjänsten

Datum 2.1.2023

1. Identifiering i tjänsten

Vem som helst kan identifiera sig hos Tjänsten, med hänsyn till de olika faserna och de medborgargrupper som tillhör dessa faser (social- och hälsovårdspersonal, personer som tillhör riskgrupp, övriga medborgare). Tjänsten är personlig även om användaren (övriga medborgare) kan använda tjänsten för att med fullmakt boka vaccinationstid åt andra personer.

Användaren identifierar sig hos tjänsten via Suomi.fi med sina egna bankkoder eller med mobilcertifikat. Mer information om Suomi.fi-identifiering hittar du på adressen https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation.

2. Tjänstens användargrupper

Tjänsten är till för invånare i Nylandsregionen och personer som arbetar i Nyland inom social- och hälsovård. Användarrättigheterna till Tjänsten delas ut gruppvis enligt de olika vaccinationsfaserna. Du kan kontrollera pågående fas på https://www.coronavaccinationstid.fi. Du måste vara över 16 år för att använda Tjänsten.

Användaren bör omedelbart meddela Tjänsteleverantören om denne misstänker att någon utan fullmakt eller tillåtelse använder Tjänsten i dennes namn.

3. Syfte med och användning av Tjänsten

Syftet med Tjänsten är att informera och handleda Användaren och för bokning av vaccinationstid, i den omfattning som det är möjligt inom ramen av Tjänsten. Tjänsten innehåller användbar information som är riktad till Användaren gällande COVID-19-pandemin, samt information om instruktioner från de finska myndigheterna och regionala vaccinationsställen.

Med hjälp av Tjänsten kan Användaren boka en tid till vaccination på ett vaccinationsställe i den egna eller arbetsgivarens hemort / välfärdsområde. En bekräftelse skickas från Tjänsten till den e-postadress och/eller det telefonnummer som Användaren har angivit vid tidsbokningen, samt en påminnelse när tiden närmar sig.

Syftet med Tjänsten är att samla självbetjäningsbokningen av vaccinationstider i relation till vaccinationsställen och den tillgängliga mängden vaccin. Användarens välfärdsområde ansvarar för själva vaccinationen.

När Användaren använder Tjänsten får denne information om syftet med de uppgifter Tjänsten samlar in, hur de används och lagras. Användaren fyller i blanketten för förhandsinformation och uppgifterna lagras i COVID-19-databasen, som är Nylands välfärdsområdens och HUS-sammanslutningens (tidigare kommunernas och sjukvårdsdistriktens) gemensamma särskilda register (Lagen om smittsamma sjukdomar, 1227/2016). Inga uppgifter överförs automatiskt från Tjänsten till andra register, så som patientregister eller till tredje parts register. All information matas in manuellt vid respektive vaccinationsställe i varje kommuns / välfärdsområdes egna patientuppgiftssystem.

Om användaren upptäcker brister eller fel i riktigheten av de uppgifter som han eller hon lämnat och lagt till i tjänsten, ombeds Användaren i mån av möjlighet meddela serviceproducenten om dessa.

4. Tjänstens innehåll och tjänster från tredje part

Tjänsten kan tillhandahålla information om tjänster från tredje part eller länkar till tjänster från tredje part. Tjänsten tillhandahåller relevant information om pandemin och hänvisar till de finska myndigheternas webbplatser. Tjänsteleverantören ansvarar inte för innehållet hos dessa tredje parter, men strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt.

När Användaren bokar en vaccinationstid förmedlar Tjänsten Användarens namn och personnummer till personalen på vaccinationsstället som arbetar på en enhet i Nylands kommun eller en specialsjukvårdsenhet eller på en annan kontrakterad enhet hos kommunens underleverantör.

Användaren kan använda tjänster från tredje parter via Tjänstens länkar eller på annat sätt via Tjänsten, men då är inte HUS en avtalspartner eller på annat sätt ansvarig för den information som förmedlats mellan Användare och tredje part.

5. Användning av personuppgifter och annan information

Känsliga personuppgifter som lagras i Tjänsten sker på godkännande av Användaren. Användaren kan själv skriva den information i Tjänsten som denne själv vill i den omfattning som det är möjligt i Tjänsten och med hänsyn till det som krävs för att kunna boka vaccinationstid.

Den information som lagras i Tjänsten är tillgänglig bara för Användaren själv och i begränsad omfattning till den personal som arbetar på vaccinationsstället där vaccinet ges, samt om Användaren utsätts för coronaviruset, för smittskyddspersonalen på Användarens vistelse- eller hemort. 

Personuppgiftsbiträde för Tjänsten är Tjänsteleverantören. Kommunerna välfärdsområdena i HUS-området och andra finländska verksamhetsenheter inom hälsovård hanterar vaccinationstidbokningarna på vaccinationsställen och agerar personuppgiftsansvariga för sina egna invånare/sin egen personal.

Tjänster för tredje part och webbplatser har egna dataskyddsprinciper. Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionaliteten på tredje parts webbplatser. Läs mer på denna länk.

6. Kakor som används i tjänsten

I tjänsten används inte kakor.

7. Ansvarsfriskrivning

HUS strävar efter att hålla uppgifterna på sin webbplats korrekta och uppdaterade samt säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt. Man kan dock inte garantera att informationen på webbplatsen är korrekt, oförändrad och aktuell i alla situationer. Uppdateringar av utseendet eller innehållet på HUS webbplats till exempel under uppdateringsåtgärder kan tillfälligt påverka webbplatsens tillgänglighet. HUS kan ändra eller uppdatera webbplatsens beskrivningar, innehåll eller layout utan separat förhandsanmälan eller utan särskild orsak. 

HUS kan anmäla störningar i tjänsten på tjänstens startsida eller vid behov på sin egen webbplats på adressen https://www.hus.fi./sv. HUS kan vid behov göra ändringar på sidorna eller begränsa åtkomsten till dem av tvingande skäl. HUS garanterar inte att webbplatsen kan användas utan avbrott och ansvarar inte för någon skada som användningen av webbplatsen eventuellt orsakar. 

I HUS webbtjänst finns länkar till sidor som upprätthålls av tredje parter. HUS ansvarar inte för innehåll och tillgänglighet på externa webbplatser. 

Vi ber er anmäla fel eller brister på webbplatsen med responsblanketten.

8. Tillgänglighet

Webbtjänsten Coronavaccinbokning har genomgått en tillgänglighetsbedömning. Tillgänglighetsutlåtandet finns på adressen https://www.koronarokotusaika.fi/sv/saavutettavuusseloste/.