Information om coronavaccination

I Nyland används BioNTech-Pfizers vaccin med handelsnamnet Comirnaty av personer som fyllt 12 år, för kvinnor, flickor och män som fyllt 30 år används Modernas vaccin med handelsnamnet Spikevax.  Janssens och Novavax vaccin kan också användas.

För barn i åldern 5–11 år används ett vaccin från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

För män under 30 år används BioNTech-Pfizers vaccin.

Tidigare användes också AstraZenecas vaccin med handelsnamnet Vaxzevira.

BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin är mRNA-vaccin, en ny typs vaccin. Du hittar mer information om mRNA-vaccin på THL:s sidor.

Janssens och AstraZenecas vaccin är adenovirusvektorvaccin. Du hittar mer information om adenovirusvaccin på THL:s sidor.

Novavavax Nuvaxovid-vaccin kan fås med telefontidsbokning. Den aktiva substansen är SARS-CoV-2-virusets spikprotein och adjuvant, dvs. förstärkningsämne.

Även andra nya vaccin ska komma ut på marknaden

Du får närmare information om tillgängliga vaccin från din egen kommun / välfärdsområde.

 

Det är viktigt att du tar alla vaccin som erbjuds och vaccinerar dig enligt din vaccinationstur.

Grundvaccinationsserien för coronavirusvaccin omfattar två vaccinationer men för personer över 12 år med immunbrist ingår 3 vaccin i grundserien. Om den andra vaccindosen av någon anledning fördröjs, ska den andra dosen tas så snart som möjligt. Dessutom rekommenderas boostervaccinationer enligt vaccinationsgrupp.

Om du genomgått coronavirussjukdomen rekommenderas i allmänhet att du tar minst två eller tre vaccinationer. För personer med störst risk rekommenderas boosterdoser även 3 månader efter insjuknandet.

Tredje vaccindosen rekommenderas för

 • 12 år fyllda och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar 2 månader efter den andra vaccindosen (som en del av grundserien för vaccinationerna)
 • personer som fyllt 60 år
 • riskgrupper 1 och 2 som exponerar för allvarlig coronavirussjukdom ( läs mer om riskgrupperna på THL:s webbplats via denna länk)
 • för personalen inom social- och hälsovården samt omsorgen
 • alla andra personer som fyllt 18 år och äldre
 • för personer över 12 år som hör till riskgrupperna.

Den tredje vaccindosen kan också ges till andra över 12-åringar på grund av resa, vaccinationsintyg eller andra vägande skäl.

Den tredje dosen bör tas så snart som det är möjligt enligt din vaccinationsgrupp. Läs mer på THL:s webbplats.

Fjärde vaccindosen rekommenderas 3 månader efter det tredje vaccinet

 • för personer som fyllt 12 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar
 • för personer över 60 år och personer som bor på vårdhem för äldre utan någon egentlig åldersgräns
 • äldre personer inom hem- eller närståendevården samt äldre personer vars hälsa och/eller funktionsförmåga har försämrats på motsvarande sätt och som inte klarar sig hemma på egen hand
 • för personer över 18 år som hör till en riskgrupp.

Säsongboosterdoser rekommenderas för

 • Personer med immunbrist som fyllt 12 år
 • Personer över 65 år
 • Personer över 18 år som hör till en riskgrupp.

Vid vaccinationspunkten kontrolleras att personen hör till den grupp som ska vaccineras. Mer information på THL:s webbplats via denna länk.

Coronavirusvaccinet ger ett skydd mot coronavirussjukdomen covid-19 och speciellt mot dess allvarligare former.

Det är ännu oklart om vaccinet förhindrar vidare smitta av viruset från en person till en annan. Därför är det viktigt att ta alla rekommenderade vaccindoser.

Efter vaccinationen är det fortfarande viktigt att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta i armvecket, använda munskydd och söka sig till test vid symtom, samt följa andra anvisningar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Se mer anvisningar på THL:s webbplats.

THL ger kommunerna anvisningar om att erbjuda en tredje dos coronavaccin till personer som fyllt 12 år och vars immunförsvar är kraftigt nedsatt på grund av en sjukdom eller behandling av den. Dessutom rekommenderar THL en tredje vaccindos till kvinnor och 30 år fyllda män som har fått sitt vaccin med kort dosintervall och det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen gavs.

Alla vacciner kan ha biverkningar. Största delen av biverkningarna uppkommer inom sex veckor från injektionen.

Alla vacciner kan ge symtom och biverkningar.

De vanligaste biverkningarna är lokala symtom vid injektionsstället, så som värk, rodnad, värme och svullnad. Det är också mycket vanligt med tillfälliga allmänna symtom, så som trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa, illamående och feberreaktioner. Lokala och allmänna symtom uppkommer oftast inom ett par dygn från injektionen. De försvinner inom några timmar eller dagar. Det är möjligt att behandla dem med febernedsättande och värkmedicin. Lokala och allmänna symtom förhindrar inte vidare vaccinationer. Det lönar sig att vara beredd på ovan nämnda symtom då man bokar en tid för vaccination. 

Övriga biverkningar såsom allvarliga allergiska reaktioner har varit mycket ovanliga.

Baserat på data från andra länder har de vanligaste biverkningarna hos barn liknat de som observerats hos vaccinerade äldre än 12 år. För barn i åldern 5–11 år används ett preparat från BioNTech-Pfizer som är avsett för barn.

En mycket sällsynt biverkning som rapporterats efter den första eller andra dosen mRNA- och Nuvaxovid-vaccin har varit hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller hjärtsäcksinflammation (perikardit). Merparten av fallen har konstaterats hos män under 30 år. Antalet fall i Finland är mycket litet och utifrån dem är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser om hur omfattande risken är. Symtombilden har i allmänhet varit lindrig och uppkommit inom 14 dygn efter den andra vaccindosen. Å andra sidan ökar ett insjuknande i coronavirussjukdom också risken för myokardit. På grund av försiktighetsprincipen erbjuds män under 30 år som tredje vaccindos endast BioNTech-Pfizers mRNA-vaccin.

Efter vaccinationen är det bra att undvika extremt tung motion i tre dygn, även om det inte finns några direkta tecken på ett samband mellan mRNA-vaccin, motion och myokardit. Normal vardagsmotion behöver inte begränsas om den vaccinerade mår bra. Om man får feber eller en allmän sjukdomskänsla efter vaccinationen rekommenderas att motion undviks så länge symtomen pågår. Uppsök omedelbart läkare om du får bröstsmärta, rytmstörningar eller andnöd efter vaccinationen.

I Finland, i de övriga nordiska länderna och i Tyskland har en aning flera fall än normalt av mycket sällsynt propp i hjärnans blodavflöde (sinustrombos) och så kallad disseminerad intravasal koagulation rapporterats bland personer under 65 år efter AstraZenecas vaccin. AstraZenecas vaccin används inte längre i Finland. För närvarande används Janssens vaccin för personer för vilka mRNA-vaccinet inte lämpar sig.

Användningen av två eftervarandra följande olika coronavaccin kan medföra den vaccinerade något flera biverkningar som går över på några dagar, såsom feber, muskelsmärta och trötthet. 

Myndigheterna följer upp säkerheten i vaccinen alltid efter att det tagits i bruk.

Personer under 5 år vaccineras inte för närvarande. Vaccination av barn i åldern 6 månader – 4 år planeras dock för 2023.  Tilläggsinformation: Förordningsändring på remiss: I fortsättningen ska småbarn som riskerar att insjukna allvarligt av covid-19 kunna vaccineras.

Vaccination med olika vaccinpreparat skiljer sig i olika åldersgrupper:

 • Med Modernas vaccin vaccineras inte flickor under 12 år och män och pojkar under 30 år. Med den vaccineras inte heller tredje vaccinationen av 12-17-åringar.
 • AstraZenecas och Janssens vaccin ges i princip inte till personer under 65 år. Se undantag till exempel i en allergisituation.
 • Novavaxin Nuvaxovid-coronavaccinet rekommenderas inte män och pojkar under 30 år.

En person med feber eller feberinfektion. Då bör vaccinationstiden skjutas upp.

Om en person har fått en anafylaktisk reaktion av det första vaccinet eller någon av dess beståndsdelar, används inte samma vaccinprodukt.

 • BioNTech-Pfizers och Modernas vacciner är inte lämpliga för personer med polyetylenglykol-allergi (PEG).

Om du tidigare har fått diagnosen propp i hjärnans blodavflöde (sinustrombos), låg halt av blodplättar som orsakas av heparinbehandling eller som har samband med den (HIT), trombotiskt trombocytopent syndrom (TTS) eller kapillärläckagesyndrom, är AstraZenecas eller Jansens vaccin inte lämpligt för dig. Du får ett annat vaccin. Boka då tid per telefon. Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller blödning i spindelvävshinnan är inte ett hinder för vaccination. Inte heller tidigare blodpropp i lungorna eller djup ventrombos till exempel i de nedre extremiteterna är inte ett hinder för vaccination.

THL rekommenderar coronavaccination för alla gravida. Gravida kvinnor hör till riskgrupp 2 i vaccinationsordningen. Du kan ta coronavaccinet när som helst under graviditeten. Det är särskilt viktigt att du vaccinerar dig mot corona under graviditeten om du också har andra riskfaktorer. Läs mer på THL:s webbplats.

Det är bra att ta coronavirusvaccinet minst en vecka före eller efter en operation eller ett kirurgiskt ingrepp. Det lönar sig inte att ta vaccinet om du helt klart ännu inte återhämtat dig efter operationen, är i dåligt skick eller man misstänker infektion i sårområdet.

Det skadar inte att ta vaccinet även om personen vid vaccinationstillfället skulle vara i inkubationsfasen av en coronavirusinfektion. För personer med immunbrist, personer som hör till en riskgrupp och äldre personer är skyddet efter coronavirussjukdomen sämre. Se närmare på THL:s webbplats.

 

Användbara länkar: