Coronavaccinationstid-tjänsten Information för användare 2021-01-04Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (EU:s dataskyddsförordning)

Register- och dataskyddspolicy                                                                                                              

1 PersonuppgiftsbiträdeTjänsteleverantör: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
Adress: Stenbäcksgatan 9, PB 100, 00029 HUS, Finland
Telefonväxel: +358-9-4711
E-postadress: keskuskirjaamo@hus.fi
Postadress: HUS centralregistratur, PB 200, 00029 HUS, Finland
2 PersonuppgiftsansvarigeMarkku Mäkijärvi, överläkare
E-postadress: markku.makijarvi@hus.fi
3 DataskyddsombudPetri Hämäläinen, utvecklingschef
Postadress: PB 440 HUS servicecentral, 00029 HUS, Finland
E-postadress: petri.hamalainen@hus.fi
4. Kontaktuppgifter för frågor gällande personuppgifterPetri Hämäläinen, utvecklingschef
Postadress: PB 440, HUS servicecentral, 00029 HUS, Finland
E-postadress: petri.hamalainen@hus.fi
5 Namn på personregistretPersonuppgiftsbiträde för Coronavaccinationstid-tjänstens COVID-19 databas är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Personuppgiftsansvare för registrerade och personal är kommunerna i Nyland och andra finska verksamhetsenheter inom hälsovård som använder Tjänsten.
6 Syftet med behandlingen av personuppgifterTidsbokning för coronavaccination, administration av vaccination för de olika befolkningsgrupperna, samt kontroll av pandemin i Nyland.
7 Behandlingen av personuppgifter grundar sig påEU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
* artikel 6, kapitel 1, del c: Behandlingen är nödvändig för personuppgiftsansvarige att kunna följa sin rättsliga skyldighet.
* artikel 6, kapitel 1, del e: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för personuppgiftsansvarige att utöva offentlig makt.
* artikel 9, moment 2, del h: Behandlingen är nödvändig av medicinska orsaker.
Finlands lag, www.finlex.fi:
Dataskyddslagen (1050/2018) och Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)
8 Registrets datainnehållNamn, adress, personnummer, telefonnummer, hemort och om Användaren har fullmakt att boka tid åt någon annan, deras namn och födelsedatum. Vid tidsbokningar gjorda av social- och hälsovårdspersonal ska dessutom anges arbetsgivarens namn, enhet och hemvist.
9 Korrekt informationskällaTjänstens användare (patienten) är själv informationskälla.
10 Mottagargrupper av personuppgifternaPersonal som arbetar på vaccinationsställen. Myndigheten för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet eller kommunen.
11 Korrekt överlämning av uppgifternaA) Nylands tidsbokningssystem för coronavaccination.
B) Om Användaren utsätts för coronaviruset överlämnas dennes information till sjukvårdsdistriktets/kommunens smittskyddsmyndiget för spårning enligt Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016).
12 Uppgifternas lagringstidUppgifterna i det separata registret för coronavaccinationstid-tjänstens COVID-19 databas raderas när sjukvårdsdistriktet och kommunernas smittskyddsmyndighet så bestämmer.
13 Den registrerades rättigheterAnvändaren informeras om behandlingen av personuppgifter i tjänstens användarvillkor som användaren godkänner vid registrering till tjänsten.
14 Överföring av uppgifter utanför EU eller EESÖverförs ej.
15 Principerna för skydd av registretA Uppgifter som behandlas informationstekniskt
Den personal som sparar uppgifterna från användaren i coronavaccinationstid-tjänsten eller använder dem vid vaccinationstillfället, identifierar sig starkt till programmet med hjälp av hälsovårdens behörighetskort eller bankkoder/mobilcertifikat. Datakommunikationen i tjänsten och skydd av databasen följer informationssäkerhets- och dataskyddspolicyerna för HUS Dataadministration. Med hjälp av rättigheterna i användargränssnittet för databasen begränsas synligheten av registrerades/patienters uppgifter till respektive sjukvårdsinstitution.
B Manuell dokumentation
Det uppstår ingen manuell dokumentation i Coronavaccinationstid-databasens funktioner.
16 Rätten att lämna in klagomål till tillsynsmyndighetenOm den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter strider mot EU:s dataskyddsförordning och om det inte påverkar andra administrativa rättsmedel eller rättsliga åtgärder har varje registrerad rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där personen är permanent bosatt eller arbetar, eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.
Kontakt till tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens kontor
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors, Finland
Postadress: PB 800, 00521 Helsinki, Finland Växel: +358-29- 56 66700
E-postadress: tietosuoja@om.fi

Uppdaterad 2021-01-04